Tips på hur man kan skriva ett fördjupningsarbete

Att samla material

Biblioteket erbjuder många olika typer av tillförlitliga källor, böcker, databaser och tidskrifter. Ett centralt moment är fokuseringen av ämnet. Du måste forma ett personligt perspektiv eller fokus som baseras på den information du har fått fram om ämnet. Det är först som du har gjort ämnet till ditt eget, när du har hittat ditt fokus och fått ett eget intresse av ditt ämne som du kan börja söka information på allvar och sålla, värdera och använda informationen.

Genom att tidigt hitta ett fokus sparar du mycket tid och möda. Det beror lite på ämnesområdet hur man ska välja fokus. Ett sätt kan beskrivas som att du försöker hitta ett övergripande tema, en slags röd tråd eller som att föreställa sig att flera stigar leder fram till en enda stig.

När du har hittat ditt fokus eller infallsvinkel kan du mycket enklare välja ut och utesluta ovidkommande material. Du behöver bra ämnesord för att söka relevant information. Det kommer inte att finnas böcker och artiklar som passar perfekt för dig, det skulle ju betyda att någon redan hade gjort ditt arbete. Du kommer att få leta igenom mycket material för att hitta ledtrådar här och där. Efterhand när du letar material med ditt fokus och din frågeställning klara för dig lär du dig att sålla och hitta godbitarna.

Allt material ska du granska kritiskt, speciellt om du söker på Internet. Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande. Det gör du för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut. Det är viktigt att skilja på fakta och åsikt.

Kan du lita på de källor du använder?

Vad – handlar det om?

Vem – har skrivit detta?

När – är innehållet aktuellt?

Hur – vilken typ av språk?

Varför – I vilket syfte: upplysning, propaganda, reklam, underhållning?

Var – land, plats, organisation?

Ett annat allmänt tips är att skriva ner tankar och idéer hur dumma de än verkar, det hjälper dig att reflektera och se din process. Skriv därför gärna ner arbetsgång, tankar, avgränsningar, problem och motgångar. De här reflektionerna har du stor hjälp utav i diskussionsdelen av arbetet.

Språk och disposition

Språket är mycket viktigt för intrycket av din text. Du ska sträva efter klarhet, saklighet och ett precist språk, men språket i arbetet behöver inte vara komplicerat för att innehållet är det. Du ska sträva efter att läsaren till din text lätt kan förstå den, tänk t.ex. på att förklara svåra ord. Tänk också på att ämnet för din rapport ska stå i fokus och inte du som författare. Dina tankar och reflektioner kan däremot synas i diskussionsdelen av arbetet. Med hjälp av korrekt citat- och referatteknik blir det tydligt vem som står bakom vad i texten.

  1. Bakgrund och inledning

Denna del syftar till att ge en kort bakgrund till vad arbetet ska handla om. Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det? För att lyckas riktigt bra med ditt arbete krävs att du får med nedanstående punkter i din bakgrund och inledning. Du måste skriva in det i en löpande text.

Bakgrund

  • Tala om för läsaren vad som sägs om ditt ämne utifrån dina källor och den litteratur du har läst.
  • Tala om för läsaren varför ämnet är intressant och varför du vill skriva om det. Ett gott råd är att inte slarva med bakgrunden, det är viktigt att du får med dig läsaren från början.

Syfte

  • Förklara syftet. Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför ska just ditt arbete skrivas och vad vill du ha svar på?

Utifrån ovanstående punkter formuleras frågeställningar. En frågeställning kan vara t.ex. beskrivande eller jämförande. Det viktigaste är att det går att ta reda på svaret och att det svaret inte är ett ”ja” eller ett ”nej”. Tänk på att avgränsa dig, i början blir nästan alltid ämnesvalet för stort. Att skriva ett fördjupningsarbete är en dynamisk process som böljar fram och tillbaka. Du kommer antagligen att ändra de flesta delarna allt eftersom arbetet fortskrider, men det är som det ska vara.

  1. Metod

Metoddelen beskriver hur undersökningen genomfördes och är ganska kort. Du bör diskutera hur du har hanterat materialet och vilka svagheter eller brister som kan finnas. Beskriv hur du gick tillväga när du sökte information till ditt arbete. Presentera den informationen som du använt. Vilka söktermer/ämnesord använde du dig av? Hur fick du fram dina resultat? Motivera ditt val av källor, varför valde du dessa källor och varför valde du bort andra? Använd dig av den källkritiska metoden som presenteras ovan för att diskutera dina källor.

  1. Resultat och analys

Resultatet är huvuddelen av ditt arbete. Här kommer redovisningen av vad undersökningen gav för svar på din frågeställning. Nu ska du göra en sammanställning av ditt faktamaterial. Använd referat och citat och löpande källhänvisningar med fotnot eller parentes. Citera: ”Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt.” Referera: Varje gång du använder information från en annan källa skall du skriva en texthänvisning. Originaltexten: ”Den mänskliga hjärnans nyaste del, storhjärnan, är en skapande hjärna.” Referatet: Människans storhjärna är skapande. (Ladberg, 2006) Referathänvisning i text: Ladberg (2006) menar i sin bok ”Hjärnan” att människans storhjärna är skapande. I boken ”Hjärnan” menar Ladberg (2006) att.. Ladberg (2006) hävdar att… Nu ska du också svara på din frågeställning och koppla tillbaka till inledningskapitlet. Frågeställning och resultat måste stämma överens. I den här delen av rapporten får du inte ha med egna spekulationer och åsikter. När rapporten är färdig ska du kontrollera att ditt syfte och din frågeställning stämmer överens med vad du verkligen har gjort, har du verkligen skrivit om det du sagt att du skulle behandla i din uppsats? Skulle det visa sig att det inte riktigt stämmer med det du lovade i början, ändra så att ditt syfte och din frågeställning stämmer överens med vad du verkligen gjort.

  1. Diskussion

Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Här måste du tänka kritiskt och t.ex. leta efter mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i ditt insamlade material. Diskutera frågeställningen i förhållande till resultatet, har du fått svar på dina/din frågeställning? Vad är extra viktigt i ditt resultat? Egna reflektioner – vilka nya frågor/tankar har väckts hos dig under arbetets gång? Här har du stor användning av de tankar och reflektioner som du har skrivit ned under arbetets gång. Vidare forskning, vad skulle kunna undersökas vidare i ämnet?

  1. Sammanfattning

Här ska du sammanfatta i korthet vad du har fått fram. Det här ska vara som en genväg till ditt arbete för att läsaren snabbt ska förstå vad arbetet handlar om. Här ska inget nytt material tillföras.

  1. Källförteckning

I källförteckningen ska alla de källor som du har använt dig av att finnas med och endast de.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s